?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 临沂软g开发介l自动/固定框实现算?日照临沂APP软g开发公?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="涓存矀杞欢寮€鍙戝湪椤甸潰璁捐鏃讹紝涓板瘜鐨勯〉闈㈠唴瀹逛細璁╅〉闈㈠湪娴忚鏃跺嚭鐜颁竴鏉¢暱闀跨殑婊氬姩鏉★紝鑰屽湪杩欎釜鐑﹁簛鐨勪簰鑱旂綉骞翠唬锛岀劍韬佷笉瀹夌殑鐢ㄦ埛寰€寰€浼氬洜涓洪暱闀跨殑婊氬姩鏉¤€屾棤娉曡€愬績娴忚鍏ㄩ儴鍐呭锛屾鏃堕〉闈㈣璁¢噸鐐瑰氨瑕佹湁鎵€褰版樉锛岃€屾诞鍔ㄦ鍒欐槸" /> <link href="/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://mirz-jiles.net/">¾</a></h1> <div id="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head01"><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1069706080&site=qq&menu=yes"><img src="http://wpa.qq.com/pa? p=1:1069706080:4" border="0" alt="在线客服" />1069706080</a> |<a href="/html/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/html/help.html">HTML</a> | <a href="/sitemap.txt">TXT</a></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head02"> <strong class="fl"> <a href="/">日照软g开?/a> <a href="/">临沂软g开?/a> </strong> <span class="fr"> <a href="/" class="home">首页</a> <li><a href="/Item/list.asp?id=1685">关于我们</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1687">开发优?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1702">产品展示</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1688">合作企业</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1689">新闻动?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1690">联系我们</a></li> </span> </div> </div> </div> <div id="banner"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="bannernav"> <a href="/xwdt/xyzx/354.html">我要咨询软g开发业?/a> <a href="/xwdt/xyzx/355.html">我要咨询软g开发h?/a> <a href="/xwdt/xyzx/356.html">我要订制软g</a> <a href="/xwdt/xyzx/357.html">如何选择软g开发公?/a> </div> </div> <div id="position"><div>现在的位|:<a href="/">首页</a> > <a href="/xwdt/kfgg/">赢d公告</a> > <span>文章详情</span></div></div> <div id="mainbox"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="youshi01"> <h1 class="article_title">临沂软g开发介l自动/固定框实现算?/h1> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_author">文章来源Q?a href="/">临沂软g开?/a> d旉Q?016-12-23 11:42:54 览人数Q?Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=4518"></Script></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_main"> <div id="MyContent"><span style="font-size:14px"><a href="/"><strong>临沂软g开?/strong></a>在页面设计时Q丰富的面内容会让面在浏览时出现一条长长的滚动条,而在q个烦躁的互联网q代Q焦w不安的用户往往会因为长长的滚动条而无法耐心览全部内容Q此旉面设计重点就要有所彰显Q而Q动框则是面设计师们l常会用到的布局手段Q沂Y件开发详l介l了一U自动/固定框实现算法,文章图文q茂、简单易懂,你一定不能错q哦?br /> 临沂软g开发需要实现的面效果</span> <div id="qfc8qvhy30qkb" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516535456116.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516535456116.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516542860264.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516542860264.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516543779002.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516543779002.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></div> <span style="font-size:14px"> 如上图所C页面效果,W一、当因ؓ面内容高度大于览器显C框的实际高度导致需要突出显C的动框不在浏览器昄框内昄Ӟ无论面如何滚动QQ动框始终停靠览器底部上Ҏ定位|显C;<br /> W二、当~放览器高度时QQ动框始终停靠览器底部上Ҏ定位|Q动显C;<br /> W三、当面滚动x定位|时QQ动框在该位置由Q动显C变成在面中固定显C或者由固定昄变成停靠览器底部上Ҏ定位|显C?br /> <a href="/"><strong>临沂软g开?/strong></a>关于问题的分?br /> 采用的元素定位方案:getBoundingClientRect() 来获取页面元素的位置Q?/span> <div id="qfc8qvhy30qkb" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516551712553.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516551712553.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></div> <span style="font-size:14px"> Ҏ一Q淘汎ͼQ?a href="/"><strong>临沂软g开?/strong></a>使用div实现动框,选取面底部的指定元素作为控制Q动框固定或者Q动的判断参考位|;</span> <div id="qfc8qvhy30qkb" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516553280205.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516553280205.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></div> <span style="font-size:14px"> Ҏ二(采用Q:<a href="/"><strong>临沂软g开?/strong></a>使用DIV实现两个形状完全相同的突出显C框Q其中一个始l停靠浏览器底部动QQ动框Q,另一个始l在面指定位置昄Q固定框Q,通过固定框在览器显C框内刚好可以显C和刚好被覆盖的临界Ҏ控制动框的昄Q实现Q动框的自动和自固定的页面效果?/span> <div id="qfc8qvhy30qkb" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516554313254.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516554313254.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516555167843.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516555167843.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></div> <span style="font-size:14px"> Ҏ结Q对两个Ҏq行了实际的试Q方案一在固定或动的界位|点附近会有闪烁和不E_的情况;Ҏ二完的实现了沂Y件开发想要的效果Q不q在设计Ӟ如果讄的Q动框停靠的位|与览器底部过大时在Q动和固定效果切换时就会出C是很完美的过度效果,不过q个可以通过法来I补,在此׃多说了?br /> <a href="/"><strong>临沂软g开?/strong></a>技术实?br /> 1、构Z个完全相同的DIV?br /> 固定框DIVQ元素的样式position:relative<br /> 动框DIVQ元素的样式position:fixed</span> <div id="qfc8qvhy30qkb" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516560619815.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516560619815.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></div> <span style="font-size:14px"> 2、综合问题分析可知,当固定框剙距离览器显C框剙的高度正好与览器显C框实际高度相等时ؓ动框显C或隐藏的界点Q因此在面滚动事g设计如下代码?/span> <div id="qfc8qvhy30qkb" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516562197184.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516562197184.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></div> <span style="font-size:14px"> 3、完整Demo代码</span> <div id="qfc8qvhy30qkb" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2016-10/304/2016102516565598818.png');"><img src="/UploadFiles/2016-10/304/2016102516565598818.png" alt="临沂软g开发介l自动/固定框实现算? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></div> <span style="font-size:14px"> <a href="/"><strong>临沂软g开?/strong></a>介绍了一U自动/固定框实现算法,文中介绍了两个方案,两个Ҏ在理Z都能实现我们惌的效果,但是在实际的技术探索过E中只有Ҏ二达C文章开头所提的面效果Q希望本文能够ؓ大家提供一个自动/固定的突出显C框的解x案?/span></div> <p style="padding-top:16px;text-indent: 24px; ">惌了解更多详情Ƣ迎来电咨询18678812288Q或登陆|址<A href="/">mirz-jiles.net</a>。联pMhQ王l理?/p> </div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="main04"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="m4_tit"><a href="/xwdt/">新闻中心</a></div> <ul class="m4_main"> <li> <h2><A href="/xwdt/xyzx/">更多+</A><i>软g开发行业资?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/xyzx/4730.html"><span class="fr">07/30</span>- 集成试之常用方案选型_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4728.html"><span class="fr">07/30</span>- 软g开发之数据程图_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4726.html"><span class="fr">07/27</span>- 业务程外包之业务选择_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4724.html"><span class="fr">07/26</span>- 数据程图之基本成分_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4722.html"><span class="fr">07/25</span>- 日照软g开发公司—Y仉目计?/a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfjs/">更多+</A><i>软g开发技?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfjs/4731.html"><span class="fr">07/30</span>- 日照软g开发—数据流E图之基本成?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4729.html"><span class="fr">07/30</span>- 临沂软g开发公司_集成试之需求获?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4727.html"><span class="fr">07/27</span>- 软g开发工具之工具分类_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4725.html"><span class="fr">07/26</span>- 临沂软g开发公司—单元测试之详解</a> <a href="/xwdt/kfjs/4723.html"><span class="fr">07/25</span>- 实时pȝ的特征及实时d_日照软g开</a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfgg/">更多+</A><i>公司新闻</i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfgg/4652.html"><span class="fr">01/05</span>- q终回顾Q?017q的重大软g开发事态发</a> <a href="/xwdt/kfgg/416.html"><span class="fr">12/23</span>- 临沂软g开发介l自动/固定框实现算</a> <a href="/xwdt/kfgg/402.html"><span class="fr">12/23</span>- 日照软g开发如何进行项目估P</a> <a href="/xwdt/kfgg/400.html"><span class="fr">06/20</span>- 软g开发中多核时代对ƈ发程序设计的</a> <a href="/xwdt/kfgg/396.html"><span class="fr">06/17</span>- 什么是优秀的Y仉求—沂Y件开?/a> </div> </li> </ul> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_case"> <h2 class="m2_title"> <a href="/cpzs/">成功案例</a> <p></p> </h2> <div id="demo"> <div id="indemo"> <div id="demo1"> <ul> <li> <a href="/cpzs/94.html" title="日照、沂智慧井盖_污水井盖"><img src="/uploadfiles/2018-04/15238506147117018.png" height="140" alt="日照、沂智慧井盖_污水井盖"></a> <p>日照、沂智慧井盖_污水井盖</p> </li> <li> <a href="/cpzs/22.html" title="日照、沂检察机x察h员分c?><img src="/UploadFiles/2017-09/2017092815510568951.jpg" height="140" alt="日照、沂检察机x察h员分c?></a> <p>日照、沂检察机x察h员分c?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/21.html" title="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?><img src="/UploadFiles/2017-06/304/20176265488143158.jpg" height="140" alt="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?></a> <p>日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/20.html" title="察院|络服务大厅软gq_"><img src="/UploadFiles/2016-07/304/2016070115171482943_S.jpg" height="140" alt="察院|络服务大厅软gq_"></a> <p>澳门新葡新京察院|络服务大厅软gq_</p> </li> <li> <a href="/cpzs/19.html" title="企业在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011011315140.jpg" height="140" alt="企业在线考试pȝ"></a> <p>澳门新葡新京企业在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/18.html" title="党员在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011000730343.jpg" height="140" alt="党员在线考试pȝ"></a> <p>党员在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/17.html" title="赢dP2P|贷pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-07/0/2015073116441030681.jpg" height="140" alt="赢dP2P|贷pȝ"></a> <p>赢dP2P|贷pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/16.html" title="日照心理评软g|临沂心理评p?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052212043459615.png" height="140" alt="日照心理评软g|临沂心理评p?></a> <p>日照心理评软g|临沂心理评p?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/15.html" title="日照内部培训理pȝ|临沂出国?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052210565130865.jpg" height="140" alt="日照内部培训理pȝ|临沂出国?></a> <p>日照内部培训理pȝ|临沂出国?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/14.html" title="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"><img src="/UploadFiles/2015-04/0/2015040714275067135.jpg" height="140" alt="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"></a> <p>日照物流软g开发|临沂快递Y件开</p> </li> <li> <a href="/cpzs/13.html" title="狠刹“四风”网l监督^台Y?><img src="/UploadFiles/2014-11/0/2014112512074679487.jpg" height="140" alt="狠刹“四风”网l监督^台Y?></a> <p>狠刹“四风”网l监督^台Y?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/12.html" title="党员领导q部德廉知识在线学习?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/201411241506121661.jpg" height="140" alt="党员领导q部德廉知识在线学习?></a> <p>党员领导q部德廉知识在线学习?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/11.html" title="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/2014111918144836264_S.jpg" height="140" alt="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?></a> <p>日照在线考试pȝ|临沂在线考试?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/10.html" title="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116502581858.jpg" height="140" alt="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?></a> <p>菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/9.html" title="U技信息评h信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/20140701164337626.jpg" height="140" alt="U技信息评h信息pȝ"></a> <p>澳门新葡新京U技信息评h信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/8.html" title="l效考核pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116395622993.jpg" height="140" alt="l效考核pȝ"></a> <p>l效考核pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/7.html" title="钢炼铁厂管理信息系l?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116384317106.jpg" height="140" alt="钢炼铁厂管理信息系l?></a> <p>钢炼铁厂管理信息系l?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/6.html" title="国税房企业所得税监控理pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116360994591.jpg" height="140" alt="国税房企业所得税监控理pȝ"></a> <p>澳门新葡新京国税房企业所得税监控理pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/5.html" title="人力资源理信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116332482635.jpg" height="140" alt="人力资源理信息pȝ"></a> <p>澳门新葡新京人力资源理信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/4.html" title="三维数字矿山信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116300777671.jpg" height="140" alt="三维数字矿山信息pȝ"></a> <p>三维数字矿山信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/3.html" title="展屏pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116284210147.jpg" height="140" alt="展屏pȝ"></a> <p>展屏pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/2.html" title="z能建筑理l端pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116240360336.jpg" height="140" alt="z能建筑理l端pȝ"></a> <p>澳门新葡新京z能建筑理l端pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/1.html" title="汽修厂管理系l?><img src="/UploadFiles/2014-05/0/2014052816534373872.jpg" height="140" alt="汽修厂管理系l?></a> <p>汽修厂管理系l?/p> </li> </ul> </div> <div id="demo2"></div> </div> </div></div></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="clear"></div> <div id="footer"> <div> <p class="p1"> <a href="/lxwm/">联系我们</a>| <a href="/lxwm/4638.html">汇款方式</a>| <a href="/lxwm/4639.html"> 法律声明</a>| <a href="/kfys/#youshi_lcyx">开发流E?/a>| <a href="/khgy/">客户感言</a> </p> <p>手机Q?8678812288 QQQ?069706080 鲁ICP?7011972?/p> <p> 相关搜烦Q?a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/411.html">临沂软g开发管理^?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/165.html">日照快递Y件开发的发展前景</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/3.html">临沂条码软g开发市场分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/104.html">临沂软g开发项目管理原?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/406.html">临沂常用软g开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/420.html">临沂java开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/399.html">临沂APP软g开发拒l盗?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/347.html">日照教育理APP软g</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/340.html">日照app开发未来发展趋?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/405.html">日照手机软g开发手机系l分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/51.html">临沂APP软g开发教E?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/407.html">日照android软g开发的基础内容</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/404.html">澳门新葡新京日照股票软g开?/a> </p> </p> </div> </div> <link href="/style/lrtk.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="izl_rmenu" class="izl-rmenu"><a href="tencent://Message/?Uin=1069706080&websiteName=www.xxx.com=&Menu=yes" class="btn btn-qq"></a> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-wx"><img class="pic" src="/imgs/weixin.png" style="display: none;"></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-phone"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="phone" style="display: none;">18678812288</div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-top" style="display: none;"></div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='0xo3v'><dl id='0xo3v'></dl></pre><strike id='0xo3v'></strike><p id='0xo3v'><legend id='0xo3v'></legend><noframes id='0xo3v'><small id='0xo3v'></small><noframes id='0xo3v'></noframes></noframes></p><style id='0xo3v'><q id='0xo3v'></q></style><big id='0xo3v'></big><form id='0xo3v'></form><blockquote id='0xo3v'><ul id='0xo3v'><span id='0xo3v'><b id='0xo3v'><ol id='0xo3v'><big id='0xo3v'><span id='0xo3v'></span></big></ol><small id='0xo3v'></small><ol id='0xo3v'><ul id='0xo3v'><tbody id='0xo3v'><fieldset id='0xo3v'><strong id='0xo3v'><li id='0xo3v'><bdo id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'></abbr></bdo><span id='0xo3v'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='0xo3v'><noframes id='0xo3v'><tbody id='0xo3v'></tbody></noframes></legend></b><strong id='0xo3v'></strong></span></ul></blockquote><center id='0xo3v'><small id='0xo3v'><ins id='0xo3v'><td id='0xo3v'><div id='0xo3v'></div></td></ins></small></center><del id='0xo3v'><p id='0xo3v'></p><noscript id='0xo3v'><small id='0xo3v'><b id='0xo3v'></b><style id='0xo3v'></style><i id='0xo3v'></i><small id='0xo3v'><dl id='0xo3v'></dl><fieldset id='0xo3v'><form id='0xo3v'><dt id='0xo3v'><code id='0xo3v'></code><code id='0xo3v'><div id='0xo3v'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='0xo3v'><kbd id='0xo3v'></kbd><sup id='0xo3v'><th id='0xo3v'></th></sup></thead><sup id='0xo3v'><strong id='0xo3v'><i id='0xo3v'></i></strong><small id='0xo3v'><div id='0xo3v'></div></small><ins id='0xo3v'></ins></sup><legend id='0xo3v'><table id='0xo3v'></table></legend></noscript></del><li id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'></optgroup></li><label id='0xo3v'></label><label id='0xo3v'></label><sub id='0xo3v'></sub><del id='0xo3v'></del><em id='0xo3v'><dd id='0xo3v'></dd></em><small id='0xo3v'></small><optgroup id='0xo3v'><dfn id='0xo3v'></dfn></optgroup><option id='0xo3v'><tr id='0xo3v'><code id='0xo3v'></code></tr></option><fieldset id='0xo3v'></fieldset><strong id='0xo3v'></strong><noframes id='0xo3v'><tfoot id='0xo3v'></tfoot></noframes><q id='0xo3v'><code id='0xo3v'><select id='0xo3v'></select></code></q><fieldset id='0xo3v'><big id='0xo3v'><tt id='0xo3v'></tt></big><p id='0xo3v'></p></fieldset><li id='0xo3v'></li><li id='0xo3v'></li><tfoot id='0xo3v'></tfoot><small id='0xo3v'></small><ul id='0xo3v'></ul><option id='0xo3v'></option><pre id='0xo3v'><ins id='0xo3v'></ins></pre><select id='0xo3v'></select><ins id='0xo3v'><td id='0xo3v'><i id='0xo3v'></i></td><u id='0xo3v'><code id='0xo3v'><thead id='0xo3v'><button id='0xo3v'><thead id='0xo3v'><option id='0xo3v'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='0xo3v'><em id='0xo3v'><big id='0xo3v'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='0xo3v'><strong id='0xo3v'></strong><del id='0xo3v'></del></sup><label id='0xo3v'></label><q id='0xo3v'><b id='0xo3v'><acronym id='0xo3v'></acronym><div id='0xo3v'><button id='0xo3v'><table id='0xo3v'></table><sup id='0xo3v'><dd id='0xo3v'><tfoot id='0xo3v'></tfoot></dd><blockquote id='0xo3v'><noframes id='0xo3v'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='0xo3v'><ul id='0xo3v'><li id='0xo3v'></li></ul></div></q><tfoot id='0xo3v'><font id='0xo3v'><i id='0xo3v'><dd id='0xo3v'></dd></i></font></tfoot><tr id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'></optgroup></tr><address id='0xo3v'><tfoot id='0xo3v'></tfoot><dd id='0xo3v'></dd></address><option id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'><style id='0xo3v'></style><tt id='0xo3v'></tt><font id='0xo3v'></font><u id='0xo3v'><tt id='0xo3v'></tt></u></abbr></option><dd id='0xo3v'><ol id='0xo3v'></ol></dd><bdo id='0xo3v'><acronym id='0xo3v'><pre id='0xo3v'></pre></acronym><b id='0xo3v'><span id='0xo3v'></span></b><form id='0xo3v'></form></bdo><dl id='0xo3v'></dl><thead id='0xo3v'></thead><tt id='0xo3v'><tt id='0xo3v'></tt><sub id='0xo3v'><i id='0xo3v'><dt id='0xo3v'></dt><p id='0xo3v'></p></i></sub></tt><acronym id='0xo3v'><dd id='0xo3v'></dd></acronym><small id='0xo3v'><acronym id='0xo3v'><i id='0xo3v'><label id='0xo3v'><kbd id='0xo3v'><form id='0xo3v'><div id='0xo3v'><strike id='0xo3v'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='0xo3v'></bdo><strike id='0xo3v'><table id='0xo3v'></table></strike></small><strike id='0xo3v'></strike><abbr id='0xo3v'></abbr><tbody id='0xo3v'></tbody><sup id='0xo3v'></sup><code id='0xo3v'><ul id='0xo3v'><tfoot id='0xo3v'></tfoot></ul></code><bdo id='0xo3v'></bdo><tr id='0xo3v'></tr><sup id='0xo3v'></sup><abbr id='0xo3v'></abbr><dfn id='0xo3v'><dir id='0xo3v'><p id='0xo3v'></p></dir><small id='0xo3v'><div id='0xo3v'></div></small></dfn><th id='0xo3v'><noscript id='0xo3v'></noscript></th><address id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'></abbr><big id='0xo3v'></big></address><ol id='0xo3v'><dd id='0xo3v'><address id='0xo3v'></address></dd></ol><sub id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'></optgroup><thead id='0xo3v'></thead></sub><th id='0xo3v'><del id='0xo3v'></del></th><dd id='0xo3v'><small id='0xo3v'></small></dd><option id='0xo3v'><thead id='0xo3v'></thead></option><blockquote id='0xo3v'></blockquote><option id='0xo3v'></option><noframes id='0xo3v'><legend id='0xo3v'><style id='0xo3v'><dir id='0xo3v'><q id='0xo3v'></q></dir></style></legend></noframes><u id='0xo3v'></u><table id='0xo3v'><table id='0xo3v'><dir id='0xo3v'><thead id='0xo3v'><dl id='0xo3v'><td id='0xo3v'></td></dl></thead></dir><noframes id='0xo3v'><i id='0xo3v'><tr id='0xo3v'><dt id='0xo3v'><q id='0xo3v'><span id='0xo3v'><b id='0xo3v'><form id='0xo3v'><ins id='0xo3v'></ins><ul id='0xo3v'></ul><sub id='0xo3v'></sub></form><legend id='0xo3v'></legend><bdo id='0xo3v'><pre id='0xo3v'><center id='0xo3v'></center></pre></bdo></b><th id='0xo3v'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'><dfn id='0xo3v'><del id='0xo3v'><code id='0xo3v'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='0xo3v'><div id='0xo3v'><tfoot id='0xo3v'></tfoot><dl id='0xo3v'><fieldset id='0xo3v'></fieldset></dl></div></noframes><label id='0xo3v'></label></table><tfoot id='0xo3v'></tfoot></table><span id='0xo3v'></span><dfn id='0xo3v'></dfn><tr id='0xo3v'></tr><th id='0xo3v'><tt id='0xo3v'></tt><dd id='0xo3v'></dd></th><optgroup id='0xo3v'></optgroup><blockquote id='0xo3v'></blockquote><center id='0xo3v'></center><em id='0xo3v'><kbd id='0xo3v'></kbd><li id='0xo3v'><span id='0xo3v'></span></li><pre id='0xo3v'></pre></em><ol id='0xo3v'><tt id='0xo3v'><label id='0xo3v'><kbd id='0xo3v'></kbd></label></tt></ol><sub id='0xo3v'><sup id='0xo3v'><dl id='0xo3v'></dl><td id='0xo3v'></td><tt id='0xo3v'><blockquote id='0xo3v'><big id='0xo3v'><ol id='0xo3v'><tt id='0xo3v'><code id='0xo3v'><p id='0xo3v'></p><small id='0xo3v'><li id='0xo3v'></li><button id='0xo3v'><tfoot id='0xo3v'><i id='0xo3v'></i></tfoot></button><tbody id='0xo3v'><em id='0xo3v'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='0xo3v'><i id='0xo3v'><span id='0xo3v'></span><dt id='0xo3v'><ol id='0xo3v'></ol><b id='0xo3v'></b><strike id='0xo3v'><dir id='0xo3v'></dir></strike></dt><legend id='0xo3v'></legend><tr id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'><label id='0xo3v'><select id='0xo3v'><tt id='0xo3v'><blockquote id='0xo3v'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='0xo3v'></b></i><dfn id='0xo3v'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='0xo3v'></option><td id='0xo3v'><big id='0xo3v'><tfoot id='0xo3v'></tfoot></big><strong id='0xo3v'></strong></td><tfoot id='0xo3v'></tfoot><tfoot id='0xo3v'><pre id='0xo3v'><acronym id='0xo3v'><table id='0xo3v'><dir id='0xo3v'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='0xo3v'></tt><strong id='0xo3v'><u id='0xo3v'><div id='0xo3v'><div id='0xo3v'><q id='0xo3v'></q></div><strong id='0xo3v'><dt id='0xo3v'><sub id='0xo3v'><li id='0xo3v'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='0xo3v'></big><th id='0xo3v'></th><dd id='0xo3v'><center id='0xo3v'></center></dd><td id='0xo3v'></td><ol id='0xo3v'><dd id='0xo3v'><th id='0xo3v'></th></dd></ol><dt id='0xo3v'><div id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'><strike id='0xo3v'></strike></abbr></div></dt><center id='0xo3v'></center><center id='0xo3v'></center><bdo id='0xo3v'><dd id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'><strike id='0xo3v'></strike><ul id='0xo3v'><del id='0xo3v'><q id='0xo3v'><tbody id='0xo3v'><noframes id='0xo3v'><bdo id='0xo3v'></bdo><ul id='0xo3v'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='0xo3v'><big id='0xo3v'><dt id='0xo3v'><acronym id='0xo3v'></acronym><q id='0xo3v'><select id='0xo3v'><center id='0xo3v'><dir id='0xo3v'></dir></center></select><noscript id='0xo3v'><strong id='0xo3v'><tr id='0xo3v'></tr></strong><label id='0xo3v'></label><strike id='0xo3v'></strike><option id='0xo3v'><u id='0xo3v'><ol id='0xo3v'><blockquote id='0xo3v'></blockquote></ol></u></option><table id='0xo3v'></table></noscript><i id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'></abbr></i><thead id='0xo3v'><strong id='0xo3v'><b id='0xo3v'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='0xo3v'></acronym><sub id='0xo3v'></sub><optgroup id='0xo3v'><del id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'></optgroup></del><button id='0xo3v'></button></optgroup><ul id='0xo3v'><em id='0xo3v'></em><dir id='0xo3v'><td id='0xo3v'></td><address id='0xo3v'></address><td id='0xo3v'></td><thead id='0xo3v'><thead id='0xo3v'></thead><ul id='0xo3v'></ul></thead></dir><del id='0xo3v'></del><thead id='0xo3v'></thead></ul><acronym id='0xo3v'></acronym></bdo><legend id='0xo3v'><font id='0xo3v'><font id='0xo3v'><span id='0xo3v'><tr id='0xo3v'><option id='0xo3v'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='0xo3v'><b id='0xo3v'><select id='0xo3v'></select></b></tbody><div id='0xo3v'><form id='0xo3v'></form><fieldset id='0xo3v'><pre id='0xo3v'><kbd id='0xo3v'><u id='0xo3v'><form id='0xo3v'><li id='0xo3v'><th id='0xo3v'><dt id='0xo3v'></dt></th></li><span id='0xo3v'></span></form><address id='0xo3v'></address></u><u id='0xo3v'><tt id='0xo3v'></tt></u></kbd></pre><p id='0xo3v'></p></fieldset></div><tbody id='0xo3v'><blockquote id='0xo3v'><style id='0xo3v'></style></blockquote><u id='0xo3v'></u></tbody><fieldset id='0xo3v'></fieldset><form id='0xo3v'></form><li id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'></abbr></li><acronym id='0xo3v'></acronym><tt id='0xo3v'><dl id='0xo3v'></dl></tt><fieldset id='0xo3v'></fieldset><em id='0xo3v'></em><b id='0xo3v'></b><p id='0xo3v'></p><tbody id='0xo3v'><address id='0xo3v'></address><dd id='0xo3v'></dd></tbody><dir id='0xo3v'></dir><tbody id='0xo3v'></tbody><ul id='0xo3v'><select id='0xo3v'></select></ul><td id='0xo3v'></td><kbd id='0xo3v'><tt id='0xo3v'><q id='0xo3v'></q></tt></kbd><tfoot id='0xo3v'><select id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'></abbr><table id='0xo3v'></table></select></tfoot><em id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'><label id='0xo3v'></label><ol id='0xo3v'><dir id='0xo3v'><label id='0xo3v'></label><form id='0xo3v'><thead id='0xo3v'><tbody id='0xo3v'></tbody></thead></form></dir><table id='0xo3v'><form id='0xo3v'><table id='0xo3v'><legend id='0xo3v'><li id='0xo3v'></li><big id='0xo3v'><span id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'><span id='0xo3v'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='0xo3v'></noscript><div id='0xo3v'><code id='0xo3v'><sup id='0xo3v'><kbd id='0xo3v'></kbd></sup><thead id='0xo3v'><small id='0xo3v'></small></thead></code></div><dt id='0xo3v'></dt></table></form></table><abbr id='0xo3v'><small id='0xo3v'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='0xo3v'><optgroup id='0xo3v'></optgroup></abbr><sup id='0xo3v'></sup><abbr id='0xo3v'><style id='0xo3v'><strike id='0xo3v'><b id='0xo3v'><i id='0xo3v'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='0xo3v'></table><dl id='0xo3v'></dl><strike id='0xo3v'></strike><tt id='0xo3v'><p id='0xo3v'></p></tt><div id='0xo3v'><noscript id='0xo3v'></noscript><dt id='0xo3v'><bdo id='0xo3v'><strong id='0xo3v'><sup id='0xo3v'><acronym id='0xo3v'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='0xo3v'><tbody id='0xo3v'></tbody><tbody id='0xo3v'><dl id='0xo3v'></dl><del id='0xo3v'></del><ins id='0xo3v'><dfn id='0xo3v'><button id='0xo3v'></button></dfn></ins><td id='0xo3v'></td><option id='0xo3v'></option><tbody id='0xo3v'><sub id='0xo3v'><acronym id='0xo3v'><font id='0xo3v'><ins id='0xo3v'></ins></font><tr id='0xo3v'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='0xo3v'></dir><address id='0xo3v'><bdo id='0xo3v'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='0xo3v'><q id='0xo3v'><dd id='0xo3v'><fieldset id='0xo3v'></fieldset></dd></q></form><ol id='0xo3v'></ol><tfoot id='0xo3v'></tfoot></dt></div><pre id='0xo3v'><tt id='0xo3v'></tt><noframes id='0xo3v'></noframes></pre><dir id='0xo3v'><tt id='0xo3v'><q id='0xo3v'></q><select id='0xo3v'><dir id='0xo3v'></dir><ins id='0xo3v'><li id='0xo3v'></li></ins><small id='0xo3v'><ul id='0xo3v'></ul></small><pre id='0xo3v'></pre></select></tt><ul id='0xo3v'></ul></dir><th id='0xo3v'></th><ol id='0xo3v'><sup id='0xo3v'><i id='0xo3v'><pre id='0xo3v'><table id='0xo3v'></table></pre></i></sup></ol><option id='0xo3v'></option><dt id='0xo3v'></dt><sup id='0xo3v'></sup><big id='0xo3v'></big><thead id='0xo3v'></thead><p id='0xo3v'></p><td id='0xo3v'><acronym id='0xo3v'><div id='0xo3v'><tt id='0xo3v'></tt></div><fieldset id='0xo3v'></fieldset><bdo id='0xo3v'></bdo><em id='0xo3v'><font id='0xo3v'></font></em></acronym></td><dir id='0xo3v'></dir><u id='0xo3v'></u><strong id='0xo3v'><td id='0xo3v'></td></strong><tt id='0xo3v'></tt><q id='0xo3v'><legend id='0xo3v'><bdo id='0xo3v'><bdo id='0xo3v'><legend id='0xo3v'><b id='0xo3v'><strong id='0xo3v'><label id='0xo3v'><sup id='0xo3v'><u id='0xo3v'><sup id='0xo3v'></sup></u><big id='0xo3v'></big><select id='0xo3v'></select></sup><p id='0xo3v'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='0xo3v'></noscript><dt id='0xo3v'></dt></bdo></legend></q><small id='0xo3v'></small><b id='0xo3v'></b><li id='0xo3v'><p id='0xo3v'><label id='0xo3v'><table id='0xo3v'><sup id='0xo3v'><em id='0xo3v'></em></sup></table><blockquote id='0xo3v'></blockquote></label></p></li><blockquote id='0xo3v'></blockquote><dd id='0xo3v'><thead id='0xo3v'></thead><abbr id='0xo3v'><noscript id='0xo3v'><tbody id='0xo3v'><style id='0xo3v'><sup id='0xo3v'><pre id='0xo3v'></pre></sup><em id='0xo3v'></em></style></tbody><optgroup id='0xo3v'><tbody id='0xo3v'><kbd id='0xo3v'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='0xo3v'></tfoot><big id='0xo3v'><thead id='0xo3v'></thead></big><div id='0xo3v'><thead id='0xo3v'><tfoot id='0xo3v'><form id='0xo3v'></form></tfoot><optgroup id='0xo3v'><strong id='0xo3v'><p id='0xo3v'></p></strong><acronym id='0xo3v'><dl id='0xo3v'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='0xo3v'><small id='0xo3v'><small id='0xo3v'></small><q id='0xo3v'></q></small></p></div><th id='0xo3v'></th><noscript id='0xo3v'></noscript><dl id='0xo3v'><fieldset id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'><bdo id='0xo3v'><th id='0xo3v'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='0xo3v'><pre id='0xo3v'></pre><li id='0xo3v'></li></small><ol id='0xo3v'></ol><em id='0xo3v'></em><dd id='0xo3v'></dd><optgroup id='0xo3v'><noframes id='0xo3v'><li id='0xo3v'><abbr id='0xo3v'></abbr></li></noframes><optgroup id='0xo3v'></optgroup><select id='0xo3v'></select><dd id='0xo3v'></dd></optgroup><acronym id='0xo3v'></acronym><noscript id='0xo3v'></noscript><li id='0xo3v'><label id='0xo3v'></label></li><table id='0xo3v'></table></div></html>